Sulęciński PCPR

Środa 17 maja 2017

Siedziba wciśnięta gdzieś wewnątrz podwórka. Ciasne pomieszczenia, bariera architektoniczna dla niepełnosprawnych po otwarciu drzwi (schody wiodą na piętro). Mimo to pogodni i uśmiechnięci pracownicy rekompensują w pewnym stopniu niedogodności. Czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znane jest choćby ze stron internetowych czy broszur i ulotek informacyjnych. Są jednak sprawy godne szerszego wyjaśnienia. Stąd pytania skierowane do Joanny Różańskiej, kierownika placówki. Piastuje to stanowisko od 1 stycznia 2014 r. Wcześniej została przyjęta tutaj do pracy w ramach projektu unijnego w lipcu 2008 r., stopniowo awansując. Zna więc firmę od podstaw. Podlega jej 9 pracowników. Same kobiety. W porównaniu z innymi takimi placówkami w ościennych powiatach gdzie jest więcej pracowników, to wobec dochodzących coraz to kolejnych zadań, np. realizacja programu 500+ dla rodzin zastępczych, jest to znacznym obciążeniem.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Muszą spełniać ustawowe kryteria między innymi są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe  i nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych. Spełnienie  kryteriów nie jest jednoznaczne z ustanowieniem kandydatów rodziną zastępczą. Kandydaci muszą bowiem przejść cały cykl szkoleń zwieńczonych zdobyciem kwalifikacji. Bywa, że zainteresowani rezygnują w trakcie szkolenia z tak odpowiedzialnej funkcji po uzyskaniu wiedzy o pełnieniu tak trudnej roli jaką jest piecza zastępcza.

Czym jest piecza zastępcza dla dziecka?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Może być sprawowana przez osoby spokrewnione to jest. dziadków lub rodzeństwo, jak również przez osoby obce.

Z jakich powodów umieszcza się dzieci w rodzinach zastępczych?

Powodów jest wiele. Najczęściej przyczyną są problemy alkoholowe, narkotyki czy rażące zaniedbania w stosunku do dzieci, niewydolność wychowawcza rodziców biologicznych. Nie spotkałam się w swej wieloletniej pracy aby występował jeden czynnik. Z reguły są one zawsze sprzężone. Jeden problem rodzi kolejny. Alkoholizm rodzi przemoc, agresję, niewydolność wychowawczą i skala zaniedbań wrasta.

Kiedy kończy się opieka zastępcza?

Z założenia ustawodawcy kończy się z chwilą uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia przez dziecko nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Bywa że wcześniej, bo sąd zdecydował, że dziecko może powrócić do rodziny biologicznej, są to jednak przypadki sporadyczne.

Na jaką pomoc może liczyć pełnoletni opuszczający rodzinę zastępczą?

Zgodnie z ustawą w PCPR wypłaca się środki finansowe na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Wysokość jest uzależniona od czasu przebywania w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kwota oscyluje w granicach 3000 – 6600 zł. wypłacanych jednorazowo. Wychowankowie, bo tak ich nazywamy wybierają sobie opiekunów procesu usamodzielnienia. Z reguły są to dotychczasowi opiekunowie lub wychowawcy w placówkach. Usamodzielniający wychowankowie   składają indywidualny program usamodzielnienia, w którym zawierają plany dotyczące kwestii mieszkaniowej, kontynuowania nauki czy uzyskania na przykład. prawa jazdy. To są sprawy długoterminowe. W ubiegłym roku usamodzielniło się 10 osób w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn.

Jak działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej?

W naszym powiecie mamy hostel z miejscami dla samotnych matek z dziećmi, najczęściej skierowanych tam ze względu na stosowaną wobec nich przemocy w rodzinie. Zapewniamy tam bezpłatny pobyt, kompleksową pomoc, wsparcie psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego, jeżeli jest potrzeba to i radcy prawnego. Nadzór nad Hostelem i Mieszkaniem Chronionym przy ul. Moniuszki  sprawują dwie osoby Agata Gierońska i Anna Kluszczyk. W obiektach pokoje mają wspólne zaplecze kuchenne, łazienkę i toalety, wyposażone są jak w standardowych hostelach z miejscem do spania, szafą oraz miejscem do nauki i zabawy dla dzieci. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela również pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej z powodu wspomnianej przemocy, jak również problemów uzależnienia i współuzależnienia, kryzysu utraty i żałoby po stracie osoby bliskiej, handlu ludźmi, doświadczaniu traumy po katastrofie, problemu suicydalnego - myśli i zachowania samobójcze, przemocy seksualnej

Jakie są wsparcia finansowe dla osób niepełnosprawnych?

Jesteśmy pośrednikiem w przekazie funduszy z PFRON. Część jest przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe środki przyznajemy po bardzo wnikliwym rozpoznaniu osobom zainteresowanym. Oczywiście nie są one wystarczające, ale i oczekiwania są też czasami zbyt wygórowane. Rada powiatu dzieli środki na zadania, które my rekomendujemy. Pierwsza pomoc jest skierowana do osób bardzo potrzebujących, uzależnionych od pomocy osób drugich. Uchwalą rady powiatu na 2017 rok przydzielono 1.100.494 zł.

Są bez wątpienia i problemy...

Są bariery architektoniczne, brak windy dla osób na wózkach inwalidzkich, zresztą wąski korytarz w budynku nie jest dobrym ciągiem komunikacyjnym. Zarząd powiatu ma świadomość, że w XXI wieku jest to uciążliwa sprawa. Ustawy są tworzone dla i przez ludzi, a możliwości nie zawsze sprzyjają. Na razie jest tylko dzwonek, którym przyzwany jest pracownik do klienta. Dajemy sobie radę, choć dokucza czasami brak pomieszczeń do właściwej obsługi, o pokoju socjalnym nie wspominam.

Jest Pani zaangażowana w szerszą działalność poza miejscem zatrudnienia, Kilka słów o tym.

Pełnię od 2015 roku funkcję wiceprzewodniczącej Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego. W zależności od naszych potrzeb zbieramy się w terenie. Jest na 12 osób, w tym jeden mężczyzna. Z reguły spotkania dotyczą przedyskutowania wprowadzanych zmian ustawowych i związanych z tym wymogów. Muszą być one jednoznacznie interpretowane, aby kierunek realizacji był prawidłowy. Spotykamy się kilka razy w roku. Należymy jako PCPR w Sulęcinie również do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Obie formy są przekaźnikiem naszych wątpliwości do ministerstwa. To jest taka równoległa ścieżka kontaktu i wypracowywania zmian w przepisach.

Rozmowę przeprowadził Lech Malinowski

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij